Pogoji uporabe

Vse vsebine, ki so objavljene na spletnih straneh družbe Alpox d.o.o. in vseh povezanih spletnih strani, so zaščiteno avtorsko delo podjetja Alpox d.o.o. in/ali njegovih pogodbenih partnerjev skladno z določbami Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP Ur.l.RS, št. 16/07, 68/08 in 110/03). Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez izrecnega pisnega dovoljenja Alpox d.o.o..

Z dovoljenjem podjetja Alpox d.o.o. so dokumenti, ki so objavljeni na spletnih straneh Alpox d.o.o. in vseh povezanih spletnih straneh, shranjevani, razmnoževani ali kako drugače razširjani le v nekomercialne namene in skladno z določbami ZASP, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah (kot vir podatkov mora biti vidno označen Alpox d.o.o., podatki pa morajo ostati nespremenjeni).

Družba Alpox d.o.o. se bo z vzdrževanjem in oblikovanjem teh spletnih strani trudila zagotavljati točnost, pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin, vendar ne zagotavlja in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost, kot tudi ne za škodo, povzročeno z uporabo teh spletnih strani oziroma njenih vsebin.

Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Alpox d.o.o. si pridružuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila.

Podjetje Alpox d.o.o. se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov uporabnikov, zbranih na spletnih straneh www.alpox.si, www.aluletters.com in www.aluplates.com, skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/07) in s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Več o varstvu osebnih podatkov na naših spletnih straneh.

Meni