Politika zasebnosti

Varstvo osebnih podatkov

V družbi Alpox, d.o.o., posvečamo varstvu podatkov posebno pozornost in z njimi ravnamo skrbno, odgovorno ter v skladu z veljavnimi predpisi. Spoštujemo vašo pravico do zasebnosti in podatke obdelujemo tako, da varujemo vaše interese, temeljne pravice in svoboščine. Osebne podatke obdelujemo zakonito, pošteno in na pregleden način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo z ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi. Pred začetkom obdelave vaših osebnih podatkov skrbno pretehtamo sorazmernost predvidene obdelave s kakršnimikoli pozitivnimi ali negativnimi vplivi na vas oziroma vaše pravice z vidika varstva osebnih podatkov.

Pravna podlaga

Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov predstavljajo:

 • Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES – Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR),
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov,
 • Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje,
 • Zakon o elektronskih komunikacijah,
 • Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma,
 • davčni predpisi,
 • morebitni drugi predpisi, ki urejajo obdelavo in/ali varstvo osebnih podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je Alpox, d.o.o., Tepanje 49A, 3210 Slovenske Konjice. Dostop do vaših osebnih podatkov in pravico do njihove obdelave za točno določene namene imajo samo za to pooblaščeni zaposleni v Alpox in skrbno izbrani pooblaščeni pogodbeni obdelovalci družbe, ki lahko zagotovijo zadostna jamstva, vključno z varnostjo obdelave, in ki so z nami sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, s katero so zavezani za enake standarde obdelave osebnih podatkov kot mi.

Osebni podatek

Osebni podatek je vsaka informacija v zvezi s posameznikom, kot so npr. ime, priimek, davčna številka, elektronski naslov, in vsi drugi podatki, ki lahko opredelijo identiteto posameznika in se nanašajo nanj.

Dolžni ste nam posredovati svoje resnične, pravilne in popolne osebne podatke in nam sporočiti morebitne spremembe.

Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi poslovnega razmerja z vami (sklenjena pristopna izjava, pogodba), na podlagi zakona, na podlagi našega zakonitega interesa in na podlagi vaše privolitve.

Obdelava podatkov za druge namene od tistih, za katere so bili osebni podatki prvotno zbrani, je dovoljena le, kadar je združljiva z nameni, za katere so bili osebni podatki prvotno zbrani, ali kadar to določajo veljavni predpisi.

Vaših osebnih podatkov razen v zakonsko določenih primerih ne bomo posredovali nobeni tretji osebi brez vaše pisne privolitve. Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.

Obdelava na podlagi pogodbe

Vaše osebne podatke obdelujemo v povezavi z opravljanjem storitev z namenom izpolnjevanja svojih obveznosti na podlagi razmerij z vami.

Ob sklenitvi razmerja (sklenitev pristopne izjave, pogodbe) od vas zahtevamo vse tiste podatke, ki smo jih v skladu z veljavnimi predpisi dolžni pridobiti od vas. Če nam ne posredujete vseh potrebnih podatkov, vas bomo za njih zaprosili, če nam jih tudi potem ne boste želeli posredovati, si pridržujemo pravico, da z vami razmerja ne sklenemo ali ga prekinemo. Ob sklenitvi razmerja ali kasneje nam lahko prostovoljno posredujete tudi druge podatke, ki niso izrecno zahtevani ob sklenitvi razmerja. V določenih primerih lahko v skladu s predpisi nekatere podatke pridobimo tudi od tretjih oseb ali iz javnih virov.

Pred sklenitvijo razmerja lahko podatke, ki nam jih posredujete, obdelujemo za kontakt v zvezi s svetovanjem, za potrebe ugotavljanja vašega finančnega profila za primerno svetovanje ustreznega produkta ali za obveščanje o naši ponudbi.

Obdelava na podlagi zakona

Na podlagi različne zakonodaje obdelujemo osebne podatke za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, za namene, ki nam jih nalagajo predpisi (npr. davčni predpisi, predpisi s področja pranja denarja in financiranja terorizma, ipd.).

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Osebne podatke lahko obdelujemo za zagotavljanje naših zakonitih interesov ali interesov tretjih oseb, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar se podatki nanašajo na otroka. Zakoniti interesi so naši interesi, vezani na izvajanje naše dejavnosti na prijazen in varen način, skladen s predpisanimi zahtevami. Obdelavo na podlagi zakonitega interesa utemeljimo z oceno učinka, s katero opredelimo zakoniti upravičeni interes in ocenimo morebitno prevlado interesov posameznikov, katerih podatki naj bi se obdelovali, nad zakonitim poslovnim interesom družbe.

Zakoniti interesi družbe so razvoj, oglaševanje in ponujanje varčevalnih produktov in storitev, izboljševanje poslovnih procesov, zagotavljanje zakonske skladnosti poslovanja, zagotavljanje varnosti poslovanja in obdelave podatkov, boljša prilagoditev naše ponudbe in izboljšanje vaše uporabniške izkušnje.

Obdelava na podlagi privolitve

Osebne podatke lahko obdelujemo tudi na podlagi vaše prostovoljne privolitve. S privolitvijo privolite, da se lahko osebni in drugi podatki, zbrani v okviru izvajanja naših storitev ali med drugimi oblikami interakcije (npr. tudi informacije, zbrane preko spletnega brskalnika) zbirajo, shranjujejo in uporabljajo za izbrane namene. Podatke prejmemo neposredno od vas ali iz drugih virov (družbena omrežja, spletne strani ali drugi javni viri) ali nam jih posredujejo pogodbeni izvajalci, ki po našem pooblastilu zbirajo osebne podatke oziroma izvajajo ankete ali tržne raziskave. V primeru nepopolno izpolnjene privolitve nam dovoljujete, da bomo v zbirko vnesli manjkajoče podatke, s katerimi razpolagamo iz druge sklepalne, transakcijske ali prodajne dokumentacije.

V okviru privolitve lahko določite enega ali več naslednjih namenov obdelave osebnih podatkov:

– neposredno trženje (npr. obveščanje o promocijskih aktivnostih družbe in ciljno (segmentirano) trženje, kot so pošiljanje novic, člankov, lastnih revij, vabil na dogodke, ponudb, promocijskih gradiv, voščilnic, časopisov in nagradnih iger),

– anketiranje oziroma tržno raziskovanje za naše potrebe,

– statistična obdelava,

– profiliranje, spremljanje nakupnega obnašanja stranke (tudi za pretekla obdobja) na podlagi preteklih aktivnosti obdelavo in prejemanje sporočil in ugodnosti, ki bodo namenjene in prilagojene vam.

Privolitev je namenjena predvsem razvoju naših produktov in storitev, prilagajanju naše ponudbe, izboljševanju vaše uporabniške izkušnje, prejemanju obvestil družbe in pomoči pri finančnih odločitvah. Vaša privolitev ne vpliva na morebitna predhodna soglasja oziroma privolitve, ki smo jih morda pridobili od vas pred njeno uveljavitvijo, v kolikor ni z njimi v nasprotju. Obveščanje na podlagi privolitve se izvaja po komunikacijskih kanalih, ki ste jih izbrali ob privolitvi.

Obdelava v okviru AS Kluba ugodnosti

Če ste član AS Kluba ugodnosti, vaše osebne podatke skupaj s soustanoviteljico, družbo Adriatic Slovenica d. d., obdelujemo v skladu s Pravili AS Kluba ugodnosti.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Obdobje hrambe osebnih podatkov se razlikuje glede na vrste in namene obdelave osebnih podatkov. Določeni podatki se hranijo 10 let ali več po prenehanju poslovnega razmerja ali opravljeni transakciji. Podatki iz prostovoljne privolitve se hranijo do preklica. Zakon lahko določa daljši rok hrambe.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo za namene enkratnih dogodkov (konference, srečanja, predavanja, nagradne igre, obiski in izleti), hranimo skladno z veljavno zakonodajo in vsakokratnimi pravili posameznega dogodka oziroma do preklica privolitve.

V primeru prejema zahteve za izbris podatkov bomo zahtevo izvršili na način, da se bo obdelava podatkov omejila samo na namene, določene z veljavnimi predpisi oziroma internimi pravili.

Če osebne podatke anonimiziramo tako, da jih ni možno več povezati z določeno osebo, jih lahko hranimo in obdelujemo brez roka hrambe.

Pravice posameznika

Uresničevanje vaših pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov zagotavljamo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v roku enega meseca od prejema zahteve. Rok za uresničevanje pravic lahko podaljšamo za največ dva dodatna meseca, o čemer vas bomo obvestili v enem mesecu od prejema zahteve skupaj z razlogi za zamudo.

V zvezi s svojimi osebnimi podatki imate naslednje pravice:

– pravico do vpogleda v svoje osebne podatke oziroma do dostopa do podatkov,

– pravico do popravka netočnih podatkov. Pri tem si pridržujemo pravico, da od vas zahtevamo dokumentacijo, iz katere so spremembe razvidne,

– pravico do prepisa in kopiranja podatkov. Pravico imate do ene brezplačne kopije osebnih podatkov v elektronski ali tiskani obliki. Za dodatne kopije lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov priprave kopije,

– pravico do omejitve obdelave podatkov zaradi zakonitih razlogov,

– pravico do ugovora obdelave in do izbrisa podatkov,

– pravico do obvestila o popravkih, izbrisu ali omejitvi obdelave,

– pravico do posredovanja seznama uporabnikov, katerim so bili posredovani vaši osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen,

– pravico do informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem, vključno z vsemi razpoložljivimi informacijami o viru, kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se nanašajo,

– pravico do pojasnil v primeru avtomatiziranega odločanja z obdelavo osebnih podatkov,

– pravico do pritožbe pri nadzornem organu, če menite, da obdelava krši veljavno zakonodajo.

V primeru podaje prostovoljne privolitve lahko svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli prekličete ali spremenite, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki je bila opravljena na podlagi privolitve pred njenim preklicem. To lahko uredite na našem sedežu ali nam pošljite obvestilo na elektronski naslov info@alpox.si.

Alpox ne odgovarja za morebitno razkritje osebnih podatkov ali zlorabo identitete posameznika, ki je posledica neustreznega varovanja lastne zasebnosti in osebnih podatkov ali računalniške oziroma druge opreme, kjer se hranijo osebni podatki, z vaše strani ali tretjih oseb.

Pravica do pritožbe

Če menite, da so v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov kršene vaše pravice, lahko vložite pritožbo, ki jo pošljete na naslov  Alpox, d.o.o., Tepanje 49A, 3210 Slovenske Konjice, ali po elektronski pošti na info@alpox.si.

Pravico imate tudi do pritožbe pri nadzornem organu, če menite, da obdelava krši veljavno zakonodajo. Nadzorni organ je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, https://www.ip-rs.si. 

Spremembe Politike zasebnosti

Ta Politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni. O spremembah boste obveščeni na tej spletni strani, v primeru, da gre za bistvene spremembe, ki vplivajo na obdelavo osebnih podatkov, pa tudi po e-pošti.

Piškotki

Zakon o elektronskih komunikacijah določa pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki se ob predhodnem strinjanju uporabnika prenese na računalnik uporabnika ob njegovem obisku spletne strani in običajno vsebuje:

 • ime strežnika, s katerega je bil poslan piškotek;
 • življenjsko dobo piškotka;
 • vrednost – navadno naključno generirano edinstveno število.

Sam piškotek ne vsebuje ali zbira informacij. Če pa ga prebere strežnik skupaj s spletnim brskalnikom, je to lahko spletnemu mestu v pomoč pri izvajanju uporabniku prijaznejših storitev. Samo strežnik, ki je poslal piškotek, lahko prebere in uporablja ta piškotek.

Katere piškotke vsebuje spletno mesto alpox.si?

IME PIŠKOTKA NAMEN ČAS  PODJETJE
viewed_cookie_policy Beleži ogled navodil za piškotke. 1 leto alpox.si
qtrans_front_language Beleži nastavljen jezik spletne strani 1 leto alpox.si
wordpress_test_cookie Preveri če trenutni brskalnik podpira uporabo piškotkov. na koncu seje alpox.si

Upravljavec piškotkov

Alpox, d.o.o.

Tepanje 49A, 

3210 Slovenske Konjice.

Česa piškotki ne počnejo

 • ne prenašajo podatkov z vašega računalnika nobenemu drugemu strežniku razen nazaj pošiljatelju;
 • ne prenašajo našemu strežniku nobenih podatkov, razen tistih, ki jih je strežnik sam poslal uporabniku in se ob vsakem obisku vrne (enolične kode);
 • ne vsebujejo vašega osebnega imena, naslova, …;
 • ne morejo okužiti vašega računalnika z virusom ali ga kako drugače poškodovati;
 • ne omogočajo družbi, da bi izvedela, kaj razen obiskovanja našega strežnika sicer počnete na internetu ali izven njega;
 • ne omogočajo, da bi izvedeli vaše osebne podatke, če nam jih niste sporočili že sami.

Če ne želite uporabe piškotkov oziroma na vprašanje o njihovi uporabi ne odgovorite, se piškotki ne bodo shranjevali, še naprej pa boste lahko uporabljali večino vsebine na našem strežniku.

Ta Politika zasebnosti in varstva osebnih podatkov prične veljati dne 15. 8. 2020.

Menu